Global Innovation Services

Hizmet verdiğimiz sektörler:

Horizon 2020, Erasmus+, CoSME ve uluslararası Ar-Ge fonları, uygulamalı araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinde ve teknoloji transferinde uzmanlaşan GISFusion, aşağıda belirtilen sektörlerde ve proje konularında sizlere hizmet sunmaktadır.
ÇEVRE

Su Kaynakları, Çevre, İçme Suyu, Yağmur Suyu, Kanalizasyon, İklim Değişikliği, Hidroloji, Su Yönetimi için CBS tabanlı Su Bilgi Sistemi, ArcHydro, Taşkın Simülasyonu, Hidrolik ve Hidrolojik Modelleme, ÇED, Su Kalitesi, HidroInformatik.

ULAŞTIRMA

Trafik ve Ulaştırma Mühendisliği, Ulaşım Planlama, Kentsel Ulaşım, Yol Güvenliği, Sürücü Davranışı, Akıllı Mobilite, Havaalanları, CVIS, İnternet Bağlantılı Otomobil, V2X, Araç-Araç ve Araç-Altyapı İletişimi, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), ITS.

ENERJİ

Enerji Bilimi / Teknolojisi, Petrol ve Doğal Gaz, Yenilenebilir Enerji, Solar, Rüzgar, Hidroelektrik, HES, Nükleer, Hidrojen, Fosil Yakıtlar, Yakıt Hücreleri, Tabii Kaynaklar, Boru Hattı, Enerji Verimliliği, Akıllı Şebeke, Temiz Enerji Teknolojileri.

İNŞAAT

A/E/C, Yapı ve İnşaat Sektöründe Araştırma ve İnovasyon, Akıllı Bina, Akıllı Şehirler, İnşaat Bilişimi, Bina Otomasyonu, Yeşil Binalar, Enerji Verimli Binalar, Sürdürülebilirlik, Bina Bilgi Modellemesi (BIM) ve Sanal Tasarım ve İnşaat (VDC).

SAĞLIK

Sağlık / Tıp Bilimleri, Halk Sağlığı, Tıbbi Teknoloji, Bakım ve Tedavi, Küresel Sağlık Sorunları, WHO, NIH, Sağlık Bilişimi, Tıp Bilişimi, Farmakoloji, Toksikoloji, İlaç Keşfi, Teşhis, Görüntüleme, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Sağlıklı Yaşlanma.

TARIM

Tarımsal Araştırmalar, Ormancılık, Orman Amenajmanı, Su Ürünleri, Doğal Kaynaklar, Doğa Koruma, Ekoloji, Mahsül Verim Tahmini, Bahçe Bitkileri, Bitki, Toprak, FAO, USDA, Yaban Hayatı ve Balıkçılık, Hassas Tarım, Agro-Ormancılık.

BİLGİ ve İLETİŞİM

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Yeni ve Gelişen Teknolojiler, Veritabanı, DBMS, Yazılım Mühendisliği, SQL, Kablosuz ve Mobil Bilişim, RFiD, M2M, Web Uygulama Geliştirme, Telekomünikasyon, JAVA ve .NET, Robotik, IOT, Nesnelerin İnterneti.

BİYOTEKNOLOJİ

BiyoBilim, BiyoEkonomi, Genomik, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Güvenliği ve Kalite, Beslenme, Medikal BiyoTeknoloji, BiyoKimya, Okyanus Biyomu, BioEnformatik, Moleküler Biyoloji, BiyoBankalar ve Biyoetik, Genetik Mühendisliği.

NANOTEKNOLOJİ

NanoBilim ve NanoMühendislik, NanoMalzemeler, NanoTeknoloji, Gelişmiş Malzemeler, Kompozitler, Grafen, Akıllı Malzemeler, SPIE, Optik, Fotonik, Plazmonik, MEMS, NEMS, Lazer Teknolojileri, Fiber Polimer, Sıvı Kristal, Elektro-Optik.

COĞRAFİ BİLİŞİM

Geo-ICT, Coğrafi-Uzamsal Bilişim, Coğrafi Veritabanı, Coğrafi Portal, Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı, SDI, Avrupa Birliği Lokasyon Çerçeve Programı, EULF, INSPIRE, NSDI, ArcGIS Programlama, ArcObjects, OGC, GML, KML, LiDAR, MetaVeri.

SAVUNMA

İleri Savunma Araştırma Projeleri, İstihbarat, Gözetleme, Keşif, ISR, Risk, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Doğal Afetler, Anayurt Güvenliği, DARPA, GEOINT, Erişim Kontrolü, Kritik Altyapıların Korunması, Siber Güvenlik, Kriptografi ve Kriptoloji.

UZAY

Uzay Bilimleri, Uzay Teknolojileri, Evren/Gezegen Keşfi, Uzay Yaşam ve Fizik Bilimleri, Dünya Gözlem, Uydu Haberleşme, Uzay Hukuku, Uzaktan Algılama, Görüntü İşleme, Veri Kıymetlendirme, Yer Gözlem, Havacılık, Uzay Mühendisliği, ESA.

SOSYAL BİLİMLER

Sosyo-Ekonomik Bilimler, İktisadi ve Beşeri Bilimler, Toplum için/ile Bilim, Bilgi Toplumunda Rekabet, Kültürel ve Toplumsal Zorluklar ile Mücadele, Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik, E-Devlet ve Yenilikçi Yönetişim Süreçleri.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Fikri Mülkiyet Hakları, Patent, Faydalı Model, Ticari Marka, Bilgi Tabanlı Sermaye, İşbirliği, Değerlendirme, Değerleme, Değer Kazandırma, Ticarileştirme, Lisanslama, WIPO, Ar-Ge Pazarı, Avrupa Patent Ofisi.

EĞİTİM ve KÜLTÜR

Eğitim ve Öğretim, Bilgi Yönetimi, Hayat Boyu Öğrenme, İlköğretim, Ortaöğretim, Lise, Yükseköğretim, Üniversite, Staj, Yurtdışı Eğitim ve Çalışma, Mesleki ve Teknik Okul, Erasmus+ Kurumlar Okullar Firma ve Kuruluşlar arasında İşbirliği.

Öne çıkanlar:

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), coğrafi veritabanları, CBS uygulamaları, ESRI yazılımları (ArcGIS, ArcView, ArcHydro, ArcSDE, ArcIMS, ArcPad), programlama dilleri (AML, Avenue, ArcObjects, .NET), ek modüller (Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst), Arc Hydro araçları ve Geodatabase tasarımı (GeoDB), CBS veri modelleri, LiDAR verisi işleme, özel CBS uygulamaları geliştirme, ulusal coğrafi veri altyapısı (SDI, NSDI, EULF, ve INSPIRE), gelişmiş coğrafi-uzamsal analiz ve modelleme konularında, ve GIS çözümleri ve hizmetleri sunumunda çok geniş bilgi ve deneyimlere sahibiz.

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri

  Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) alanında akademik çalışma ve teorik bilgilerimiz, akıllı şehirler ve ulaşım sistemlerinde verimliliği artıran yenilikçi çözümlerde ve ITS uygulamalarında Amerika'da pratik deneyimlerimiz, CBS ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaştırma sektöründeki uygulamalarında, ve trafik mühendisliği, ulaşım planlama, master planlama, yol üstyapı yönetim sistemi, ve ulaştırma mühendisliği alanlarında kullanımında uluslararası tecrübemiz bulunmaktadır.

 • Taşkın Alanları Modellemesi

  Taşkın afetlerine karşı, bütünleşik risk yönetimi yaklaşımı geliştirilmesinde, taşkın alanlarının CBS ve hidrolojik ve hidrolik modeller ile belirlenmesinde, hassas LiDAR nokta bulutu verilerinden yüksek çözünürlüklü sayısal yükseklik modeli (DEM) oluşturulmasında, su kaynaklarının yönetimi için ArcHydro veritabanı oluşturulmasında, gelişmiş su kaynakları işlevleri ve analizlerinin gerçekleştirilmesindeki gibi uygulama projelerinde fiilen çalışarak yer aldık.

 • Bilim ve Teknoloji Politikaları

  Yenilikçilik çalışmaları, bilim ve teknoloji politikaları, endüstriyel strateji, ulusal inovasyon sistemleri, kümelenmeler, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, etki değerlemesi, üniversite sanayi işbirliği, ticarileşme, entelektüel mülkiyet hakları, rekabet avantajı, ve ekonomik kalkınma konularında kapsamlı eğitimler alarak, sizlere en iyi hizmeti ve bilgiyi sunmak için hazırlandık.